PBSO: Skeletal remains found near Lake Okeechobee

PBSO: Skeletal remains found near Lake Okeechobee